Medizinische Hauterneuerungsbehandlungen

Microneedling

à € 190.- / 6er Kur á € 160.-

 

Skin resurfacing Peeling € 160.-

Age chemical Peeling € 160.-

Acne chemical Peeling € 160.-

Mela chemical Peeling € 160.-

Vitamin C chemical Peeling € 130.-